HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.

Algemene voorwaarden HelloFresh

Klik hier voor de Algemene voorwaarden vanaf 19 augustus.

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van HelloFresh en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) HelloFresh Benelux B.V., gevestigd in Nederland, te (1099 BC) Amsterdam, Zuidpark – Spaklerweg 50-52, wordt hierna aangeduid als “HelloFresh” of “wij”. HelloFresh levert, desgevallend op basis van een abonnement, maaltijdboxen en/of andere (verse) producten, alsook cadeaucheques en vouchers.

(2) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierin begrepen de abonnementen en bestellingen) die HelloFresh sluit met de klanten. De klanten worden hierna tevens genoemd de: “consumenten” of “U”.

(3) Wij behouden ons het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De eventuele voorgenomen wijzigingen worden U minstens zeven (7) dagen op voorhand meegedeeld. Mocht U bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft U de mogelijkheid de overeenkomst, te beëindigen door een e-mail te sturen naar service@hellofresh.be of klantendienst@hellofresh.be, of door gebruik te maken van de contactmogelijkheden van onze website of onze applicatie, met in acht name van §5 “Duur van de overeenkomst en beëindiging”. Indien U de overeenkomst echter niet beëindigt en U gebruik blijft maken van onze producten of diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, dan zijn deze laatste, vanaf dat ogenblik, automatisch van toepassing op de overeenkomst.

2 Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die U op eender welk ogenblik meedeelt aan HelloFresh, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en juist zijn. U mag uw wachtwoord niet aan derden meedelen: U dient het veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en ons schriftelijk op de hoogte stellen van een eventueel verlies of doorgave. Ieder misbruik, zoals de door derden met uw wachtwoord onrechtmatig geplaatste bestellingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen, zijn volledig te uwer laste. HelloFresh is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart HelloFresh tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(2) De klant is ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. HelloFresh is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en U vrijwaart HelloFresh tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms materiële vergissingen worden gemaakt. Manifeste vergissingen in het aanbod verbinden HelloFresh niet.

(2) Als klant kunt U een bestelling plaatsen door het door HelloFresh beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk elektronisch bevestigen. Deze bevestiging impliceert niet automatisch de aanvaarding van de bestelling. HelloFresh kan de bestelling aanvaarden door een bindend bewijs van aanvaarding uit te geven of door de bestelde producten toe te zenden. Tot dan kan HelloFresh, op elk ogenblik en zonder motivering, de bestelling weigeren. Pas na het aanvaarden van de bestelling door HelloFresh ontstaat een recht op levering van de bestelde boxen en/of op het verstrekken van bestelde diensten, bijvoorbeeld een cadeaucheque.

(3) Ons aanbod richt zich tot de eindgebruikers in België. De bestelde producten, zoals onze boxen, cadeaucheques en andere diensten zijn niet bestemd voor wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke omvang aanvaard.

(4) HelloFresh verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4 Informatie over uw wettelijk herroepingsrecht

(1) U kan afzien van de overeenkomst binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn neemt aanvang op de dag van ontvangst van de eerste HelloFresh box. Om uw recht uit te oefenen dient U ons uw beslissing om eenzijdig de overeenkomst te herroepen mee te delen (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier in punt (5) hieronder, maar U bent hiertoe niet verplicht. Opdat de herroepingstermijn zou zijn nageleefd volstaat het dat U uw mededeling betreffende het uitoefenen van uw herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de termijn.

(2) Indien U uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, dient U de box(en) die tijdens deze veertien dagen al ten behoeve van U zijn geleverd of besteld door HelloFresh te betalen. HelloFresh bestelt de producten voor uw box(en) altijd uiterlijk twee dagen voor de levering. Met andere woorden, om de bestelling (en dus de leverings- en betalingsverplichting) van de volgende box te annuleren, dient U uw herroepingsrecht uit te oefenen vóór de dag van de bestelling, zoals aangeduid in onderstaande §7 “Wanneer ons te verwittigen”.

(3) In geval van herroeping dient U ons de ontvangen box(en) niet terug te sturen.

(4) Indien U uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, kunt U, zoals in §4 (1) aangegeven, gebruikmaken van het onderstaand formulier.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Download hier als PDF.
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden indien U de overeenkomst wenst te beëindigen)

Aan:
HelloFresh Benelux B.V.
Zuidpark - Spaklerweg 50 - 52
1099 BC Amsterdam
E–mail: service@hellofresh.be of klantendienst@hellofresh.be
Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij de herroepping mede van de overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten/de levering van volgende dienst (*)____________________ .

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5 Duur van de overeenkomst en beëindiging

(1) U kan uw overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur die bestaat uit een abonnement en het wekelijks leveren van HelloFresh boxen op ieder ogenblik beëindigen onder voorbehoud van wat volgt. HelloFresh bestelt de producten voor uw HelloFresh Box(en) altijd uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de levering. Indien U de overeenkomst beëindigt vóór 23.59 uur voor de besteldag, ontvangt U geen HelloFresh Box meer. Uw overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. Om de bestelling (en dus de leverings- en betalingsverplichting) van de volgende HelloFresh Box te annuleren, dient U de overeenkomst te beëindigen vóór de besteldag, binnen de termijnen vastgesteld in § 7 ‘’Wanneer ons te verwittigen”.

(2) U kunt de overeenkomst beëindigen op dezelfde wijze als deze waarop die werd afgesloten. Daarenboven kunt U de overeenkomst altijd beëindigen via de klantendienst, uw online account, per post of per e-email.

(3) Een overeenkomst van bepaalde duur wordt niet stilzwijgend verlengd maar neemt een einde bij het verstrijken van de duur.

6 Levering, leveringsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, overdrachtsrisico, onderbreking of opschorting van de levering

(1) Wij behouden ons steeds het recht voor om pas te leveren ná betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag van de bestelling. U kunt dienaangaande geen eerdere leveringen inroepen.

(2) Wij bezorgen overal in België;. Als de overeenkomst een cadeaucheque betreft, wordt die via e-mail overgemaakt.

(3) De levering vindt plaats op het adres dat U hebt aangeduid als leveringsadres in uw klantenaccount op onze website. Een adreswijziging heeft gevolg wanneer U ons verwittigt tot 23.59 uur 4 dagen voor de levering.

(4) U dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering van de producten op het door U opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die U ons heeft bevestigd. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.

(5) Indien de persoonlijke aflevering van de producten onmogelijk is, dan wordt aan de overeenkomst voldaan door de producten te plaatsen bij een buur of voor de deur van de woning van de klant. De levering op deze wijze gebeurt volledig op risico van de klant en HelloFresh is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van producten.

(6) Bij de levering van een bestelling die alcohol (<15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

(7) Indien de producten niet betaald zijn op het ogenblik van de persoonlijke aflevering, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

(8) U kunt de levering van een HelloFresh Box op ieder ogenblik schorsen door deze in de wacht te zetten. De kennisgeving van de opschorting dient te gebeuren voor de dag van de bestelling, volgens de modaliteiten beschreven in volgend §7 “Wanneer ons te verwittigen”.

7 Wanneer ons te verwittigen?

Om (i) uw herroepingsrecht uit te oefenen, zoals bepaald in §4, (ii) uw abonnement te beëindigen, zoals bepaald in §5, of (iii) een levering op te schorten, zoals bepaald in §6 (7), dient U ons te verwittigen uiterlijk:

- Woensdag vóór 23.59 uur voor bezorging in het weekend;
- Donderdag vóór 23.59 uur voor bezorging op maandag;
- Vrijdag vóór 23.59 uur voor bezorging op dinsdag;
- Zaterdag vóór 23.59 uur voor bezorging op woensdag.

Bij gebrek aan kennisgeving tegen voormelde tijdstippen, zullen de producten van uw volgende box(en) reeds besteld zijn: U zult deze één keer ontvangen en gehouden zijn deze te betalen.

8 Prijzen en verzenkosten, betaling en opschortingsrecht in hoofde van HelloFresh

(1) De prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen België, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van HelloFresh zijn onmiddellijk opeisbaar.

(3) Voor de betaling kunt U alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. U bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) HelloFresh is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Wij zullen U ten minste zeven (7) dagen op voorhand op de hoogte stellen van de voorgenomen aanpassing. Mocht U bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan hebt U de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar service@hellofresh.be of klantendienst@hellofresh.be of gebruik te maken van de contactmogelijkheden via onze website of onze applicatie, met in acht name van §5 “Duur van de overeenkomst en beëindiging”. Indien U de overeenkomst echter niet beëindigt en U blijft gebruik maken van onze producten en diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van onze gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de overeenkomst.

(5) HelloFresh is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, en met name het leveren van maaltijdboxen, op te schorten zolang de klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9 Vouchers, kortingscodes en cadeaucheques

(1) HelloFresh biedt cadeaucheques, kortingscodes en andere soorten vouchers aan die per e-mail dienen geactiveerd te worden opdat de klanten de producten van HelloFresh kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer geldig.

(2) Kortingscodes of vouchers hebben alleen betrekking op nieuwe leden bij HelloFresh. Als U al een abonnement hebt, dan kunt U de kortingscode of voucher helaas niet gebruiken.

(3) Noteer tevens dat sommige codes alleen geldig zijn voor een bepaald type boxen. Tot slot voeren wij controles uit per huishouden om misbruik van kortingen te voorkomen. Per huishouden is het slechts mogelijk om één keer een korting te verzilveren.

(4) Kortingscodes en vouchers kunnen slechts één keer verzilverd worden op de HelloFresh website. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

(5) HelloFresh heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken of te annuleren indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

10 Aansprakelijkheid van HelloFresh

(1) HelloFresh is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van HelloFresh, of in geval van zware of opzettelijke fout van HelloFresh of diens werknemers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor HelloFresh verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van HelloFresh voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies, verlies van besparingen enz. is uitgesloten.

(3) HelloFresh is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door U aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart HelloFresh tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(4) HelloFresh is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door HelloFresh verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en U vrijwaart HelloFresh tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(5) Indien U hebt gekozen voor levering bij uw buren, voor de deur van uw woning of op iedere andere wijze dan de persoonlijke aflevering, draagt U hiervoor alle risico’s. HelloFresh is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van producten, noch voor de hierdoor door de klant geleden schade.

(6) HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, met name stakingen, ziektes, brand, storingen bij HelloFresh of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden op wie HelloFresh een beroep doet bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(7) De bepalingen inzake aansprakelijkheid in de voorgaande alinea’s zijn tevens van toepassing op de (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van HelloFresh die hierop een beroep kunnen doen.

11 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om U te informeren aangaande wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die U kan raadplegen op onze website of via deze link.

12 Betalingswijzen en automatische invordering

(1) De betaling van al onze producten en diensten gebeurt middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze website.

(2) De bestellingen worden gefactureerd volgens de door U gekozen betalingswijze.

(3) U dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het door U gekozen betalingsmiddel correct en actueel is. Wij aanvaarden SEPA, bankkaarten, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.

(4) U verleent aan Adyen B.V. (handelend voor rekening van HelloFresh Benelux B.V.) een Direct Debit mandaat op uw bankrekening.

(5) Indien U kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van uw PayPal- of kredietkaartrekening afgehaald.

(6) Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

(7) Mocht U het afhalen via Direct Debit waarvan sprake in §12 (4) of via PayPal of kredietkaart zoals aangeduid in §12 (5) betwisten, kunt U zich hiertegen verzetten volgens de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw bank binnen acht (8) weken volgend op de betaling via Direct Debit. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

(8) Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien wij een betaling niet kunnen uitvoeren via het door U gekozen betalingsmiddel, zal uw bestelling toch kunnen geleverd worden en zal de koop geacht worden te hebben plaatsgevonden. In dergelijke gevallen zal HelloFresh opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. Wij behouden ons het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door U gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen.

(9) Indien dergelijke pogingen vruchteloos blijven, behouden wij ons het recht voor om de verschuldigde sommen op een andere wijze in te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij middels tussenkomst van een derde. In dit geval behouden wij ons het recht voor om van U de aldus veroorzaakte buitengewone invorderingskosten, bovenop het forfaitair schadebeding vastgesteld in punt (10) hieronder, te vorderen.

(10) Indien U de verschuldigde sommen niet betaalt binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf hun vervaldatum, kunt U gehouden zijn tot betaling van een forfaitair verhoging van 3 €. Bij gebrek aan betaling binnen een nieuwe termijn van 3 weken, kunt U gehouden zijn tot een bijkomende forfaitaire verhoging van 3 €. Bij uitblijven van betaling na een nieuwe periode van 3 weken, kunt U gehouden zijn tot een bijkomende forfaitaire verhoging van 3 € en daarna worden de verschuldigde sommen ingevorderd middels tussenkomst van een derde.

13 Vermoeden van fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om de rekeningen te onderzoeken waarvoor wij geldige redenen hebben om te verdenken dat er sprake is van niet-conforme of frauduleuze praktijken.

(2) Wij behouden ons het recht voor om uw bestellingen te stoppen en/of uw rekening af te sluiten ingevolge dergelijk onderzoek.

14 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en ongeldige bepalingen

(1) Alle overeenkomsten tussen HelloFresh en de klant waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen HelloFresh en U als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Brussel.

(3) Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als mogelijk met de oude bepaling overeenstemt in termen van inhoud, draagwijdte of doelstelling.

15 Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij HelloFresh hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen HelloFresh hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website
(2) Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

HelloFresh Benelux B.V. - januari 2019